OPTIMIZE BUSINESS EFFICIENCY - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: OPTIBEFF I.K.E.

Η επωνυμία της εταιρείας για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή είναι:

OPTIMIZE BUSINESS EFFICIENCY - PRIVATE COMPANY

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: OPTIBEFF PC 

 

 

ΕΔΡΑ:

Η έδρα της εταιρείας είναι στο Δήμο Αγίας Παρασκευής-Αττικής, επί της οδού Προφήτου Ηλία 4, 153 41.

 

ΙΔΡΥΤΕΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ: 

Α) Καρέλας Δημήτριος του Γεωργίου και της Σταυριανής κάτοικος Αθηνών επί της οδού Σκουφά 11, Τ.Κ. 106 73.

Β) Τριβυζά Αικατερίνη του Πελοπίδα και της Αγνής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της οδού Προφήτου Ηλία 4, Τ.Κ. 153 41.

Γ) Παπαϊωάννου Γεώργιος του Αλέξανδρου και της Λυδίας κάτοικος Π. Ψυχικού επί της οδού Μελετοπούλου 28, Τ.Κ. 154 52.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

1) Η εκπόνηση αρχιτεκτονικών, τεχνικών και τεχνικοοικονομικών μελετών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για αρχιτεκτονικά και τεχνικά θέματα.

2) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών μηχανοργάνωσης εταιρειών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή λειτουργική οργάνωση των εταιρειών μέσω αλλαγής ή/και βελτιστοποίησης διαδικασιών και συστημάτων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών.

3) Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών και διαδυκτιακών εφαρμογών για έξυπνες συσκευές και πλατφόρμας εφαρμογής αυτών.

4) Η αντιπροσωπεία ή η μεσιτεία οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργική οργάνωση εταιρειών καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού και βελτιστοποίησης εταιρικών διαδικασιών και αποτελεσμάτων.

5) Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων.

6) Η διαμόρφωση δικαιωμάτων επικοινωνίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και χρήσης τεχνικών και μεθόδων λειτουργίας.

7) Η μελέτη διαμόρφωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας καταλυμάτων για τουριστικούς σκοπούς.

8) Ο σχεδιασμός και το δικαίωμα χρήσης εμπορικών ονομάτων, σημάτων και “BRAND NAMES”, σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών και παζλ καθώς και των πάσης φύσεως συναφών προς αυτά δικαιωμάτων.

9) Η εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών, δικών της ή τρίτων σε αθλητικές ή πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σε εμπορικά κέντρα, πλατείες, χώρους μαζικής συνάθροισης και για το σκοπό αυτό η χρήση εντύπων περιοδικού ή καθημερινού τύπου, ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, που μπορεί να συμβάλλει στο σκοπό της.

10) Να μπορεί για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες να εκτελεί εισαγωγές τεχνογνωσίας από χώρες του εξωτερικού ή να εξάγει υπηρεσίες σε αυτές.

11) Κάθε μη ρητά επονομαζόμενος συναφής προς τους παραπάνω σκοπός.

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης μελετών και έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων.

στ) Να δανείζει, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ) Να προβαίνει σε πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών και προσωπικού που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες είκοσι οκτώ (2028).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

Κεφάλαιο της εταιρείας είναι το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €).

 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 

137859601000

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Ι.Κ.Ε.) ΜΕ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΟΡΤΙΜΙΖΕ BUSINESS EFFICIENCY - ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "OPTIBEFF Ι.Κ.Ε."

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 σε συνδυασμό με το Π.Δ.84/2001 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4093/2012

Στην Αγία Παρασκευή-Αττικής σήμερα, 20η Δεκεμβρίου 2021 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α) Ο Ιάσων Περικλέους του Λάμπρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής επί της οδού Προφήτου Ηλία 4 με Τ.Κ. 15341, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΚ 620463, με ΑΦΜ 158522940 Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας,

Β) Η Τριβυζά Αικατερίνη του Πελοπίδα και της Αγνής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής επί της Οδού Προφήτoυ Ηλία αρ. 4 με Τ.Κ. 15341, κάτοχος του Χ 062846 Δ.Α.Τ. που εκδόθηκε από το Τ.Α. Κηφισιάς με Α.Φ.Μ. 033462548 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας και

Γ) Ο Μάρκος Περικλέους του Λάμπρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής επί της οδού Προφήτου Ηλία 4 με Τ.Κ. 15341, κάτοχος του ΔΑΤ ΑΚ 666089, με ΑΦΜ 158541848 – Δ.Ο.Υ. ΧολαργούΕλληνικής Ιθαγένειας

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω:

Με το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό συστήνουν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 43 επόμενα του Ν. 4072/2012, τηρουμένης της διαδικασίας του άρθρου 5Α τον Ν. 3853/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 117 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012, την Κ1-802123-3-211 (όπου έχει εφαρμογή) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 8412001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4093l2012 με τους ακόλουθους όρους και της οποίας το καταστατικό έχει ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Άρθρο 1  
ΣΥΣΤΑΣΗ - I
ΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνίσταται με το παρόν ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την ιδιότητα και τα χαρακτηριστικά αυτής της εταιρικής μορφής, της οποίας η επωνυμία είναι ΟΡΤΙΜΙΖΕ BUSINESS EFFICIENCY - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ο Διακριτικός Τίτλος ΟΡΤΙΒΕFF Ι.Κ.Ε.

Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας θα είναι ΟΡΤΙΜΙΖΕ BUSINESS EFFICIENCY – PRIVATE CΟΜΡΑΝΥ και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας θα είναι ΟΡΤΙΒΕFF PC.

 

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

 1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής - Αττικής.
 2. Μεταφορά, της με το παρόν καταστατικό έδρας της εταιρείας σε άλλη χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεν επιφέρει τη λύση της εταιρείας, υπό τον όρο ότι η χώρα αυτή αναγνωρίζει τη μεταφορά και τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας. Ο διαχειριστής καταρτίζει έκθεση, στην οποία εξηγούνται οι συνέπειες της μεταφοράς για τους εταίρους, τους δανειστές και τους εργαζομένους. Η έκθεση αυτή, μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις μεταφοράς της έδρας καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. και τίθενται στη διάθεση των εταίρων, των δανειστών και των εργαζομένων. Η απόφαση μεταφοράς δε λαμβάνεται αν δεν παρέλθουν δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση των ανωτέρω. Η μεταφορά της καταστατικής έδρας της εταιρείας λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των εταίρων. Η αρμόδια Υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορεί να απορρίψει την αίτηση καταχώρισης της μεταφοράς για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 3. Η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Άρθρο 3  
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει από την καταχώριση του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ. και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα τρία (2033).
 2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 5 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 4 
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:

 1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή λειτουργική οργάνωση των εταιρειών μέσω αλλαγής ή/και βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων εργασίας ή/και μηχανοργάνωσης εταιρειών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα και συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών. 
 2. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων σε στελέχη εταιρειών.
 3. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προσωπικής ανάπτυξης μέσω προσωπικής εκπαίδευσης, καθώς και μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 4. Η αντιπροσωπεία ή η μεσιτεία οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανοργάνωσης ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ορθή λειτουργική οργάνωση των εταιρειών μέσω αλλαγής ή/και βελτιστοποίησης εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων εργασίας ή/και μηχανοργάνωσης εταιρειών και η παροχή συμβουλευτικώνυπηρεσιών για ζητήματα και συστήματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού εταιρειών. 
 5. Η αντιπροσώπευση αλλοδαπών και ημεδαπών οίκων και η συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς ή η εξαγορά τέτοιων επιχειρήσεων.
 6. Η διαμόρφωση δικαιωμάτων επικοινωνίας προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και χρήσης τεχνικών και μεθόδων λειτουργίας.
 7. Η μελέτη διαμόρφωσης, ανάπτυξης και λειτουργίας καταλυμάτων για τουριστικούς σκοπούς.
 8. Ο σχεδιασμός και το δικαίωμα χρήσης εμπορικών ονομάτων, σημάτων και "BRAND ΝΑΜΕS", σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών και παζλ καθώς και των πάσης φύσεως συναφών προς αυτά δικαιωμάτων.
 9. Η εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης και προβολής προϊόντων ή υπηρεσιών, δικών της ή τρίτων σε αθλητικές ή πολιτιστικές εγκαταστάσεις, σε εμπορικά κέντρα, πλατείες, χώρους μαζικής συνάθροισης και για το σκοπό αυτό η χρήση εντύπων περιοδικού ή καθημερινού τύπου, ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, που μπορεί να συμβάλλει στο σκοπό της.
 10. Να μπορεί για όλες τις παραπάνω δραστηριότητα να εκτελεί εισαγωγές τεχνογνωσίας από χώρες του εξωτερικού ή να εξάγει υπηρεσίες σε αυτές.
 11. Κάθε μη ρητά επονομαζόμενος συναφής προς τους παραπάνω σκοπός.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ε) Να συμμετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οποιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες ή κοινοπραξία ή φυσικά πρόσωπα σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης μελετών και έργων κάθε είδους και να εκτελεί γενικά κάθε συναφή εργασία, να υποβάλλει αιτήσεις για την υπαγωγή της εταιρείας σε κάθε είδους αναπτυξιακούς νόμους ή για την χρηματοδότησή της μέσω κρατικών ή άλλων επιχορηγήσεων.

σ   τ  )    Να δανείζει, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), την παροχή εγγυήσεων καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.

ζ) Να προβαίνει σε πάσης φύσεως ενδοκοινοτικές συναλλαγές, παροχή υπηρεσιών και προσωπικού που έχουν σχέση άμεσα ή έμμεσα με το σκοπό της Εταιρείας.

Με απόφαση της Συνέλευσης των εταίρων, είναι δυνατόν ο σκοπός της εταιρείας να διευρυνθεί και σε άλλες δραστηριότητες.

Άρθρο 5 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 1. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των εγγυητικών εισφορών του άρθρου 79 του Ν. 4072/2012, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση. Αναφέρεται επίσης η ιστοσελίδα της εταιρείας.
 2. Μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της θα αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί τη διαχείριση, καθώς και οι πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Ενόσω η εταιρεία δε διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, υποχρεούται να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Άρθρο 6

ΙΔΡΥΤΕΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ

Ιδρυτές της με το παρόν συνιστώμενης εταιρείας είναι οι:

Α) Καρέλας Δημήτριος του Γεωργίου και της Σταυριανής και

Β) Τριβυζά Αικατερίνη του Πελοπίδα και της Αγνής, και

Γ) Παπαϊωάννου Γεώργιος τον Αλέξανδρου και της Λυδίας.

Οι ιδρυτές που συναλλάχθηκαν με τρίτους στο όνομα της εταιρείας πριν από τη σύστασή της, δηλαδή πριν από την 20/01/2016 ευθύνονται απεριόριστα και εις ολόκληρον μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2021. Ευθύνεται όμως, μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν κατά το διάστημα αυτό αν μέσα σε τρεις μήνες από τη σύστασή της ανέλαβε με πράξη του διαχειριστή τις σχετικές υποχρεώσεις.

 

Άρθρο 7  
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η σύσταση της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας γίνεται με την εγγραφή της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. καθώς και η κάθε μεταβολή μετά την έγκρισή της από το Γ.Ε.ΜΗ.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. υποβάλλονται στη δημοσιότητα που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3419/2005 και οι τροποποιήσεις του καταστατικού, καθώς και όσα άλλα στοιχεία αναφέρονται στο Νόμο αυτό καθώς και στο Ν. 4072/2012. Ως προς τα αποτελέσματα της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και της καταχώρισης σε αυτό των άλλων στοιχείων της παραγράφου 2 του άρθρου 52 του Ν. 4072/2012 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Άρθρο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Οι εισφορές των εταίρων είναι κεφαλαιουχικές.

Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ [5.000 €], διαιρούμενο σε χίλια [1.000] εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας πέντε ευρώ [5,00 €] το καθένα, το οποίο καλύφθηκε ολοσχερώς από τούς εταίρους Α και Β και Γ κατά τα κατωτέρω:

Α) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Ιάσων Περικλέους κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα [1.350] ευρώ και έλαβε διακόσια εβδομήντα [270] εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε ευρώ [5,00 €] το καθένα.

Η Αικατερίνη Τριβυζά κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων [2.300] ευρώ και έλαβε τετρακόσια εξήντα [460] εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε ευρώ [5,00 €] το καθένα.

Ο Μάρκος Περικλέους κατέβαλε ολοσχερώς σε μετρητά το ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα [1.350] ευρώ και έλαβε διακόσια εβδομήντα [270] εταιρικά μερίδια, αξίας πέντε ευρώ [5,00 €] το καθένα.

Το εταιρικό μερίδιο ή τα τυχόν περισσότερα εταιρικά μερίδια κάθε εταίρου, αποτελούν τη μερίδα συμμετοχής του.

Στα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας οι εταίροι συμμετέχουν κατ’ αναλογία ίση με τη συμμετοχή τους στην εταιρεία ήτοι οι Ιάσονας Περικλέους και ο Μάρκος Περικλέους κατά ποσοστό 27% και η Αικατερίνη Τριβυζά κατά ποσοστό 46%.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 9

Μόνο για ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής μπορεί να εκδοθεί έγγραφο από την εταιρεία, το οποίο αποτελεί απόδειξη απλή της εταιρικής ιδιότητας. Στην απόδειξη πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα οι λέξεις «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ».

 Η μεταβίβαση και η επιβάρυνση των μεριδίων ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας εν ζωή ή αιτία θανάτου είναι ελεύθερη, με την επιφύλαξη των άρθρων 84, 85, 86, 87 και 88 του Ν. 4072/2012.

Εταίρος με μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική εισφορά, που δεν έχει εξ ολοκλήρου καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει τα μερίδιά του, ενόσω δεν εξαγοράζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4072/2012.

Η μεταβίβαση ή επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρεία και τους εταίρους από τη γνωστοποίηση σε αυτή της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως τη μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το παρόν καταστατικό. Ως προς τους τρίτους η μεταβίβαση θεωρείται ότι έγινε από την καταχώριση στο βιβλίο των εταίρων.

Οι εταίροι συμφωνούν ότι σε περίπτωση μεταβίβασης μεριδίων oι λοιποί εταίροι έχουν δικαίωμα προαίρεσης αγοράς των μεριδίων. Η συμφωνία αυτή θα καταγραφεί και στο βιβλίο των εταίρων. Αν ο διαχειριστής βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης, οφείλει να εγγράψει αμελλητί στο βιβλίο τη μεταβολή του δικαιούχου.

Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να αποκτά, άμεσα ή έμμεσα, δικά της μερίδια. Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση συγχώνευσης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με απορρόφηση άλλης εταιρείας, η οποία κατέχει μερίδια της πρώτης, τα μερίδια αυτά ακυρώνονται αυτοδικαίως με τη συντέλεση της συγχώνευσης. Στις παραπάνω περιπτώσεις ο διαχειριστής οφείλει με πράξη του να προβεί χωρίς καθυστέρηση στη διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των εταιρικών μεριδίων και ενδεχομένως της αντίστοιχης μείωσης κεφαλαίου και να προβεί στη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατάσχεση των εταιρικών μεριδίων είναι δυνατή ακόμη κι αν η μεταβίβαση τούτων αποκλείεται ή υπόκειται σε περιορισμούς. Η κατάσχεση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 1022 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η σχετική αίτηση του δανειστή και η απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει την κατάσχεση επιδίδονται και στην εταιρεία. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως πρόσφορο μέσο για την αξιοποίηση του δικαιώματος κατά το άρθρο 1024 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή σε πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία με πληρωμή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει γνώση του ενδιαφέροντος των εταίρων ή του τρίτου που υποδεικνύεται από την εταιρεία με οποιονδήποτε πρόσφορο δικονομικό τρόπο.

Σε περίπτωση πτώχευσης εταίρου τα εταιρικά του μερίδια ανήκουν στην 
πτωχευτική περιουσία και εκποιούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 146 του 
Πτωχευτικού Κώδικα. Αντί της εκποίησης, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί να διατάξει, μετά από αίτηση της εταιρείας, τη μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων σε εταίρους ή τρίτους που υποδεικνύει η εταιρεία, με καταβολή στον πιστωτή πλήρους τιμήματος, που προσδιορίζεται από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου «αιτία θανάτου» οι λοιποί εταίροι θα εξαγοράζουν το εταιρικό μερίδιο του θανόντος στην πραγματική αξία του προσδιοριζόμενη από το αρμόδιο Δικαστήριο, εκτός αν τα μέρη συμφωνούν στο ύψος του ή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο προσδιορισμού του. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 10

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ

Για την είσοδο νέου εταίρου ή την ανάληψη νέων εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

Η απόφαση αυτή πρέπει να μνημονεύει του αριθμό των αποκτώμενων μεριδίων και την εισφορά που πρόκειται να αναληφθεί.

Αν η απόφαση δε μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, το δικαστήριο μπορεί μετά από αίτηση της εταιρείας να επιτρέψει την είσοδο του εταίρου ή την ανάληψη εισφορών από υπάρχοντες εταίρους, αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, που επιβάλλεται από το συμφέρον της εταιρείας.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου.

Κάθε εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται μετά από αίτησή του.

Έξοδος εταίρου με εξωκεφαλαιακές εισφορές μπορεί να γίνει με απλή δήλωση προς την εταιρεία, αν ο εταίρος αυτός περιέλθει σε αδυναμία εκπλήρωσης της παροχής που αντιστοιχεί στην εισφορά αυτή, ιδίως λόγω ασθένειας ή συνταξιοδότησης ή διότι έχει κληρονομήσει τα εταιρικά μερίδια.

Ο εξερχόμενος εταίρος δικαιούται να λάβει την πλήρη αξία των μεριδίων του. Αν τα μέρη δεν συμφωνούν στην αποτίμηση, αποφασίζει το Δικαστήριο.

Σε περίπτωση εξόδου εταίρου ως άνω τα εταιρικά μερίδια δεν θα ακυρώνονται αλλά θα εξαγοράζονται από πρόσωπο που θα υποδεικνύει η εταιρεία, αντί καταβολής της πλήρους αξίας των μεριδίων που προσδιορίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

Στην περίπτωση αυτή οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στην εξαγορά, κατά το ποσοστό της συμμετοχής τους στην εταιρεία.

Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, μετά από αίτηση του διαχειριστή ή εταίρου, μπορεί να αποκλείσει από την εταιρεία κάποιον εταίρο, αν υπήρξε γι’ αυτό απόφαση των λοιπών εταίρων με απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Άρθρο 11  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Την εταιρεία διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Όπου γίνεται λόγος για «διαχειριστή», νοούνται και οι περισσότεροι διαχειριστές.

Διαχειριστής δια του παρόντος ορίζεται:

Ο Περικλέους Μάρκος του Λάμπρου και της Αικατερίνης κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής επί της οδού Προφήτου Ηλία αρ. 4 με Τ.Κ. 15341, κάτοχος του ΑΚ 666089 Δ.Α.Τ. με Α.Φ.Μ. 158541848 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, Ελληνικής Ιθαγένειας.

Άρθρο 12  
ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ - ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ

 1. Η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της, δια της θέσεως της υπογραφής του.
 2. Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στα όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Ενδεικτικά ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και άλλων Αρχών, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων τους, καθώς και ενώπιον οποιουδήποτε Ελληνικού ή Διεθνούς Δικαστηρίου ή Δικαστικής Αρχής οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας.
 3. Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του διαχειριστή της εταιρείας, που προκύπτουν από το παρόν ή από απόφαση των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
 4. Ο διαχειριστής μπορεί να αναθέτει την άσκηση συγκεκριμένων εξουσιών του σε εταίρους ή τρίτους.
 5. Ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές μπορούν με απόφαση της απλής πλειοψηφίας, τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 +1) εκ του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, να λαμβάνουν αμοιβή για τη διαχείριση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ - Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
Άρθρο 13  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

 1. Η συνέλευση των εταίρων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της υποχρεώνουν και απόντες ή διαφωνούντες εταίρους.
 2. Η συνέλευση των εταίρων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει: 

                                               i.    Για τις τροποποιήσεις του καταστατικού.

                              ii.   Για τον διορισμό και την ανάκληση του διαχειριστή καθώς και για την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη.

                                            iii.     Για την έγκριση του ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών. 

                                            iv.     Για τον αποκλεισμό εταίρου.

                                              v.     Για τη λύση ή την παράταση της διάρκειας της εταιρείας ή τη συγχώνευση ή μετατροπή αυτής.

                                            vi.     Για κάθε άλλη περίπτωση οριζόμενη στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

 1. Οι αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων λαμβάνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον των μισών συν ένα (1/2 + 1) εκ του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν καταστατικό ή στο νόμο.

Άρθρο 14 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Οι αποφάσεις των εταίρων λαμβάνονται σε συνέλευση εκτός αν είναι ομόφωνες οπότε μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί η πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Τα παραπάνω πρακτικά καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών που τηρείται κατά το άρθρο 66 του Ν. 4072/2012.
 2. Η συνέλευση συγκαλείται από τον διαχειριστή. Οι εταίροι προσκαλούνται οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνέλευση, με έγγραφη πρόσκληση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-maiΙ), η οποία σημειώνεται στο προβλεπόμενο από το νόμο βιβλίο της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 3. Η συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο και μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης.
 4. Αν συμφωνούν όλοι οι εταίροι, μπορούν να συνεδριάσουν σε συνέλευση ακόμα και αν δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου (καθολική συνέλευση). 

 

 

Άρθρο 15  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

 1. Κάθε εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον Ψήφου στη συνέλευση. Αν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια, ο αριθμός των ψήφων είναι ανάλογος με τον αριθμό αυτών.
 2. Το δικαίωμα Ψήφου δεν μπορεί να ασκηθεί από εταίρο, διαχειριστή ή μη, αν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τον ορισμό ειδικού εκπροσώπου για διεξαγωγή δίκης εναντίον του ή στην απαλλαγή του από την ευθύνη σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 παρ. 2 & 4 του Ν. 4072/2012 ή ο αποκλεισμός του από την εταιρεία κατ' άρθρο 93.

Άρθρο 16  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 1. Κάθε εταίρος δικαιούται ανά τρίμηνο να λαμβάνει γνώση αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας. Δικαιούται επίσης με δαπάνες του να λαμβάνει αποσπάσματα του βιβλίου των εταίρων και του βιβλίου πρακτικών του άρθρου 66. Η εταιρεία μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών ή την πρόσβαση στα βιβλία αν υπάρχει σοβαρή απειλή στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας.
 2. Κάθε εταίρος δικαιούται να ζητεί πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συνέλευσης.
 3. Εταίροι που έχουν το ένα δέκατο (1/10) του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων δικαιούνται οποτεδήποτε να ζητήσουν από το δικαστήριο τον διορισμό ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για να διερευνήσει σοβαρές υπόνοιες παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και να γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα με έκθεσή του στους εταίρους και την εταιρεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΕΡΔΗ 
Άρθρο 17  
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 1. Μία φορά το χρόνο στο τέλος της εταιρικής χρήσης, ο ή οι διαχειριστές της εταιρείας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται από τον ή τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.
 2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και παράρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και ελεγκτών της εταιρείας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας κατά το άρθρο 98 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 18 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 1. Ο διαχειριστής καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό, στον οποίο πρέπει να φαίνεται με σαφήνεια η αληθινή οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
 2. Τον ισολογισμό συνοδεύει και λεπτομερής ανάλυση του λογαριασμού "κερδών και ζημιών".

Άρθρο 19

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 1. Ο διαχειριστής οφείλει να τηρεί:

                 i.   βιβλίο εταίρων στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα των εταίρων, τη διεύθυνσή τους, του αριθμό των μεριδίων που κατέχει κάθε εταίρος, το είδος της εισφοράς που εκπροσωπούν τα μερίδια, τη χρονολογία κτήσεως και μεταβίβασης ή επιβάρυνσης αυτών και τα ειδικά δικαιώματα που παρέχει το καταστατικό στους εταίρους και

                ii.   βιβλίο πρακτικών αποφάσεων των εταίρων και αποφάσεων της διαχείρισης. Στο τελευταίο αυτό βιβλίο καταχωρίζονται όλες οι αποφάσεις των εταίρων και οι αποφάσεις της διαχείρισης που λαμβάνονται από περισσότερους διαχειριστές και δεν αφορούν θέματα τρέχουσας διαχείρισης ή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των διαχειριστών, συνιστούν πράξεις καταχωριστέες στο Γ. Ε. Μ Η .

 1. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις των εταίρων και του διαχειριστή έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο.

Άρθρο 20  
ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

 1. Οι εταίροι έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τον ετήσιο ισολογισμό και, αντίστοιχα, υποχρέωση για τις ζημιές, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία.
 2. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες.
 3. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Άρθρο 21  
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη δημοσίευση του παρόντος στο ΓΕ.ΜΗ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 
Άρθρο 22 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 1. Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Τροποποίηση του καταστατικού για θέματα αλλαγής σκοπού ή απαιτούμενης πλειοψηφίας για λήψη αποφάσεων απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5).
 2. Κάθε τροποποίηση της παρούσας εταιρικής σύμβασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που ορίζει ο νόμος.

Άρθρο 23  
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αύξηση του αριθμού των εταιρικών μεριδίων.
 2. Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου που δε γίνεται με εισφορά σε είδος όλοι οι εταίροι έχουν δικαίωμα προτίμησης στο νέο κεφάλαιο, ανάλογα με τον αριθμό των εταιρικών μεριδίων που έχει καθένας. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται με δήλωση προς την εταιρεία μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την καταχώριση της απόφασης των εταίρων στο Γ.Ε.ΜΗ. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να καταργείται ή να περιορίζεται με απόφαση των εταίρων που λαμβάνεται με ποσοστό των 4/5 του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων. Αν η απόφαση αυτή δε μπορεί να ληφθεί λόγω αντιρρήσεων εταίρου ή εταίρων, των οποίων μειώνονται τα ποσοστά, αποφασίζει σχετικά το αρμόδιο δικαστήριο μετά από αίτηση της εταιρείας.

Άρθρο 24 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 1. Η μείωση κεφαλαίου γίνεται με ακύρωση υφιστάμενων μεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές και με τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εταίρων που έχουν τέτοια μερίδια. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συναίνεση των εταίρων αυτών.
 2. Σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου το αποδεσμευόμενο ενεργητικό μπορεί να αποδίδεται στους εταίρους με μερίδια που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές εισφορές, μόνο αν οι εταιρικοί δανειστές δεν προβάλουν αντιρρήσεις κατά την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 91 του Ν. 4072/2012.

Άρθρο 25 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 1. Όταν λυθεί η εταιρεία για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Μέχρι να τελειώσει η εκκαθάριση και η διανομή, η εταιρεία θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει και στην επωνυμία της γράφονται οι λέξεις "υπό εκκαθάριση".
 2. Η κατά το στάδιο της εκκαθάρισης εξουσία των οργάνων της εταιρείας περιορίζεται στις αναγκαίες πράξεις για την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας ή και άλλες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.
 3. Η εκκαθάριση γίνεται από το διαχειριστή ή τους διαχειριστές, εκτός και εάν αποφασίσει αλλιώς η συνέλευση των εταίρων.
 4. Οι διατάξεις του παρόντος για τη διαχείριση εφαρμόζονται ανάλογα και στην εκκαθάριση, εφόσον δεν τροποποιούνται από τα πιο κάτω άρθρα του παρόντος.
 5. Με την έναρξη της εκκαθάρισης ο εκκαθαριστής υποχρεούται να ενεργήσει απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της εταιρείας και να καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις τέλους χρήσεως, οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων. Εφόσον η εκκαθάριση εξακολουθεί, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να καταρτίζει στο τέλος κάθε έτους οικονομικές καταστάσεις.
 6. Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να περατώσει αμελλητί τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να εξοφλήσει τα χρέη της, να εισπράξει τις απαιτήσεις της και να μετατρέψει σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Κατά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ο εκκαθαριστής οφείλει να προτιμά την εκποίηση της επιχείρησης ως συνόλου, όπου τούτο είναι εφικτό.
 7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις περάτωσης της εκκαθάρισης, τις οποίες οι εταίροι καλούνται να εγκρίνουν με απόφασή τους. Με βάση τις καταστάσεις αυτές ο εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν της εκκαθάρισης στους εταίρους, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων καθενός. Με συμφωνία όλων των εταίρων ο εκκαθαριστής μπορεί να προβεί σε αυτούσια διανομή της περιουσίας.
 8. Ο εκκαθαριστής μεριμνά για την καταχώριση της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 26  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

 1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του Β’ Μέρους του Ν. 4072/2012, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της έδρας της εταιρείας, που κρίνει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο.
 2. Με το αρχικό καταστατικό μπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ εταίρων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, σε διαιτησία. Ρήτρα διαιτησίας εισαγόμενη με τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο αν αποφασίστηκε ομόφωνα.

 

 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

 

                        Ιάσων Περικλέους                 Αικατερίνη Τριβυζά                Μάρκος Περικλέους